മെഴുകുതിരി – Candle


സ്വയമുരുകുന്ന മെഴുകുതിരിയാണെനിക്കിഷ്ടം.

ഇരുളിലേക്കടുക്കുന്തോറും പ്രകാശം പരത്തുന്ന മെഴുകുതിരിയായിടണം.

അണയാന്‍ നേരവുമാളിക്കത്തി

കൂടുതല്‍ പ്രകാശിച്ചീടേണം.

ഇരുളിനെമാറ്റി പ്രകാശിച്ചീടേണമെന്നും.

By Praveena

Translated version:

I wish to be a melting candle,

When darkness nears me closer, I wish to be a burning candle lighting the world.

When the flame is about to die, I wish to burn more intensely,

I wish to glow as brightest I can.

Thereby wiping out the darkness…

 

Praveena – Our New Guest Author


People and Hearts is delighted to introduce our new special guest author, Praveena Karekkat (a.k.a) Praveena.

Specializing in poetry, Praveena is a vivid dreamer and an interesting writer. She lends her magical touch to Malayalam poems. The author is very passionate about creative writing.

People and Hearts will feature poems and writings authored by Praveena. To retain the originality and soul of her writings, the posts will be published in Malayalam language. To help readers, People and Hearts will provide a translated version of the original writings. 

To know more about Praveena, let us read her writings.

PeopleAndHearts Featured in Socialmilk.in


I’m thankful to Mark DSouza from Social Milkhttp://socialmilk.in/  for featuring People and Hearts in their blog http://socialmilk.in/.

This is a first time for me. To read the post, check http://socialmilk.in/people-and-hearts-anoop/.

People and Hearts Anoop – Social Milk

— Anoop © People and Hearts

Calling Poets for Peace


Words are scarce to describe this turmoil,
When thousand innocents bleed,
Our hearts are torn down,
When the little ones weep,
Our eyes bleed tears.

Words are scarce to describe this turmoil,
When the world cries for help,
Our knees tremble with fear,
When the children lie lifeless,
Our humanity is questioned for its ruthlessness.

Words are scarce to describe this turmoil,
When the souls depart,
Our hearts seek peace,
When the world searches for peace,
Our world calls all poets for peace…

This is written for the initiative of Michael at http://thepoetrychannel.wordpress.com as part of a collaboration with #PoetsForPeace, which is hosted in https://forgottenmeadows.wordpress.com/2016/07/16/calling-all-poetscreative-minds-to-a-grand-collaboration-poets-for-peace/.

— Anoop © People and Hearts

Calling All Poets/Creative Minds to A Grand Collaboration – Poets for Peace


#PoetsForPeace

forgottenmeadows

image copyright neha 2016

  image copyright neha 2016

Hello Everyone,

This collaboration is initiated by my talented friend Michael (M. Zane McClellan)  from the poetry channel and will be hosted here on forgottenmeadows. Many wonderful bloggers like Marie (https://writingwingsforyou.com/), Kim (https://zipsrid.wordpress.com/) and others have helped in putting this together and spreading the word out. The deadline for contribution is August 31st, 2016! I urge you to help us make this creative effort successful by joining in.Below is Michael’s message:

“In response to the recent unceasing, and, in fact escalating global violence, we have seen and felt a corresponding surge in poetry about it.

We would like to take this opportunity to invite you to share your thoughts and feelings, a piece of yourself, to add to other Poets from around the world. We are hopeful that the combined weight of our collective spirit and wisdom will be felt worldwide as well.

The…

View original post 7,451 more words

The Mask that Fell


Holding him from emoting,
Stopping him from breathing,
The mask had engulfed him once,
Killing his soul…

Fading into the fog gradually,
Loosing its grip,
The mask fell apart,
Restoring his soul back…

Emoting through his eyes,
Creating new memories,
He opens up his heart,
Falling in love…

— Anoop © People and Hearts

P.S: For the one who loves poems…

Survival – A Quarter Story


image

Survival - A Quarter Story

With tied hands,
And a blunt knife nearby,
All he was left with two choices…

Survive…
Or,
Be a slave of his own shadows.

Taking a deep breath,
With his heart beating hard,
And he chose the blunt knife…

Anoop ©People and Hearts

Reboot of People and Hearts


This is the third anniversary of my blog People and Hearts. Thank you for all the support this blog has received.

This is the reboot of People and Hearts. A second coming of the blog. Over the years, I’ve evolved as a person, my thoughts, and the writer in me has evolved. And so does my blog.

image

Yes, I’m Anoop. I’ve kept a low profile all these years, by working behind the blog in a different way. The mind behind this blog.

Now this blog will find a new direction and soul to move forward. I’ve more to offer to this world and to my readers.

There are lots to come… Keep hope and I’ll keep you posted…

People and Hearts has rebooted…

Anoop © People and Hearts

Creating an Inspiring World


I’m in the midst of creating an inspiring world. A world that draws inspiration from creativity.

image

A world that inspires many - Anoop ©People and Hearts

A world without masters, workers or slaves. A world full of creators and optimists.

A world that creates itself by creativity. A world with abundance of ideas to work on.

A world that doesn’t rely on money. A world that doesn’t need success. A world of it’s own.

A world that inspires many…

And that world will be a reality someday…

– Anoop © People and Hearts

Someday, Somewhere and Someone


someday_someone_somewhere_people_hearts

Image Credits: © Anoop – People and Hearts

Voids, losses, failures, sorrows, draught, famine, hunger, breakups, deaths, injuries, depression and loneliness all are synonymous with unfortunate things in life. Dealing with these odd things are difficult. You know it and I know it. But…

Even the unfortunate happenings have an expiry date!

I’ve realized few things in life through personal experience. I’m no scholar to tell you all these. But…

Life is the best teacher everyone knows. So this is how it goes…

Time is the answer for everything in life. There is dawn after night. Time is the healer.  We need a dark sky for the stars to sparkle.

The wait is worth living for. The wait and the patience spent for that one day is worth living for.

While we sleep we think that there is only darkness in a sleep. But always remember, dreams are born during a sleep.

I hope it describes everything better.

Wait for that day.

Your life will change someday, somewhere and with someone.

Wait for that day.

— Anoop © People and Hearts

Losing her Inner Voice


Inner_Voice_People_Hearts

Losing her inner voice. Photo Credits: https://flic.kr/p/BckYyS

Losing it all in a moment,
The depth of her inner voice,
Hurting her veins,
Fell ‘she’ to the lowest point of her life,

Losing it all in a moment,
The soul of her inner voice,
Crushing her confidence,
Fell ‘she’ to the shadows of depression…

— Anoop © People and Hearts

Flooded Chennai Tamil Nadu – Help People Mutually


Hello my dear readers and friends,

Please read this article for heaven’s sake! A humble request…

This is no nonsense promotional blog post.

I’m Anoop, the author of the blog People and Hearts, who is from Chennai, India. You guys would have read or heard about Chennai and its dreaded floods in the media by now.

I’m a victim of this flood. I have witnessed and still witnessing the sufferings of people affected by the Floods in Chennai and Tamil Nadu.

Flood_Chennai_People_Hearts

Flooded Chennai and Tamil Nadu –

I’m writing on behalf of the people who are crying, craving and begging for food, shelter, clothes and blankets. The list of people includes pregnant women, infants, children, old people and many more. These people have few necessities. I will list it down.

 • Pregnant women – Thousands of pregnant women are stuck up in many houses who are unable to move out and are struggling for food. Only few have been able to be rescued by the Indian Air Force by helicopters and other NGO’s. You are now able to understand it better now.
 • Hungry children who have lost their school textbooks and clothes –  Yes, these children have lost their textbooks, clothes and all learning aids. They are made to wait and crave for food.
 • Crying elderly people – Why do they have to undergo all these cruelties.
 • Sorrowful mothers who are unable to feed milk to their children – This is really embarrassing and unfortunate.
 • People begging for food – These people who are begging for food today had cars and lived in a fully furnished AC apartment with luxury. Yes, they have lost their passports and credit cards too in the floods. They have only one pair of dress that they are wearing now. They left everything inside their home and walked onto the streets to get food for them as well as for their family. There are people who are waiting in the terrace of their homes expecting people will drop food packets to them.
 • People begging for clothes – You know how to hide your body and the value of a dress. These people need clothes to wear today because their clothes were lost in the floods. And trust me they are begging when rescuers are coming to help them.
 • People thanking NGO’s and rescue volunteers – The struggling people are considering the NGO’s and volunteers as the sons and daughters of the God. Yes, they are very happy and thankful to these helping benevolent hearts.

There are so many people out there in this world. The NGO’s and rescue team can’t reach out to all the people out there. But we can. If we help each other mutually with what we have, we can bring a great relief for the ailing wounds.

Yes we can make this happen. Please do your small help that can be a great relief for the needy ones.

Please try to help each other mutually.

I hope this article would have made you to think that you are a human being. Yes I believe that my words would do some magic inside you.

— Anoop © People and Hearts

Lessons Learned from Chennai Floods


These words are coming out of me at the time of an ongoing natural disaster in Chennai, India. Life has changed for many people in the last few days when Chennai has been flooded badly.

I have seen a large number of people with benevolent hearts who have come up to offer their help to the needy. They are not people with great super powers. They are normal people just like you and me. But they are the ones who make the difference.

You might be rich and have all the fortunes to buy happiness. But when the rains have washed away all your money and occupied your home, you are left with nothing. Only people can help you. Not the money and your fortunes.

There are people with good hearts to help the struggling ones who they know nothing about. Good people too exist in this world. That’s why still the Earth is a nice place to live on.

At the same time, there are people with wicked ideas who are ready to utilize the situation. When people are suffering for food and shelter, some shopkeepers sell milk, drinking water and food for skyrocketing prices. They have no mercy on the struggling people.

The good and ugly side of the city and people is seen here.

But for the few good ones, people still hope for a better day soon.

Find the time and the heart to help people, at least during a natural disaster.

— Anoop © People and Hearts

Vicious Side of Rain


Vicious_Side_Rain

Vicious Side of Rain
Image Credits: https://www.flickr.com/photos/59303791@N00/3986244399/

Where is the mildness in your character, you – Rain?
You whipped the vicious downpour on us…
We lie battered after the change in your character…

— Anoop © People and Hearts

Failing to Win Someday


Failed_Win_People_Hearts

Failed? Try Again…
– Anoop ©People and Hearts

See, it’s very simple and it isn’t rocket science. Let me get to the point quickly.

It may be you or me. But most people experience this feeling. Read on…

I’ve tried, I keep trying, I’m still trying, I’ll keep on trying. All I know is that I’ve failed.

I’m trying this ever since I failed.

But I keep telling myself that there is no secret mantras for being successful. But keep trying more.

I’ve become more strong than yesterday. And I’ve seen so many yesterdays. I don’t fear anymore to fail again. Failure is not new to me.

But I want to win someday. And I’ll win someday.

But when will I win?

I don’t have an answer for that. All I know is to keep trying again.

—  Anoop ©People and Hearts

Moustaches Made in Movember


This is the season of Movember. It’s the perfect time for ‘Men‘ to flaunt their moustaches with pride.

I’m also joining the league of moustaches that are made in Movember. Let’s join to create the awareness ride for testicular and prostrate cancer in men.

Flaunt a moustache and promote the Movember month like a Man.

image

Moustaches made in Movember

— Anoop © People and Hearts

The Missing Ally


This is a different feeling altogether.

When two men work as a team in all games and crimes, there is this synchronous execution of plans. One man plans it and the other executes it in his own unmatched style. When one loses the grip of the task, the other picks up the momentum and balances the ship. This is an ultimate team that one would dream of.

When the Batman loses his ally, Robin, or vice versa, there is a big void created. Both the Batman and Robin know it very well. They know that both rely on each other at crucial moments.

image

Batman and Robin. Image credits : https://flic.kr/p/8JZwKg

But now, the team has to split up. The thrill of a crime is lost when your best ally is missing.

The world has seen it. Some of the best music bands have tasted phenomenal success when they worked as a team. Their decline was easily visible when the team was split.

The journey with the best teammate is sometimes a onetime journey. At some point, the journey has to end. From there on, it’s a different journey with the leftover footprints.

This post is about the void and the feeling felt when one loses his ally. Have you felt it? If yes, do drop in your comments.

— Anoop © People and Hearts

I’m the Voice


I’m the voice…
I’m born as the voice…

The voice of the unspoken words…
The voice of the dying soldiers…
The voice of the rolling tears…
The voice of hungry children…
The voice of traumatized victims…
The voice of aching people…
The voice of the dead…

The voice of falling trees…
The voice of the dying mother nature…
The voice of life and death…
The voice of extinct species…
The voice of dried rivers…
The voice of melting icebergs…
The voice of the depleting ozone layer…

The voice of a relationship…
The voice of the people…
The voice of an orphan…
The voice of love…

The voice of the unseen…
The voice of the unheard…
The voice of the untouched…
The voice of the unexplored…
The voice of infinity…
The voice of mystery….
The voice of beauty…
The voice of appreciation…
The voice of art…
The voice of lust…
The voice of crime…
The voice of revenge…
The voice of novels…
The voice of music…
The voice of photography…
The voice of cinema…

The voice of a failed artist…
The voice of a struggling performer…
The voice of the common man…
The voice of the universe…
The voice of hope…
The voice of freedom…
The voice of passion…
The voice of expression…
The voice of anything that the heart can relate to…

Yes, I’m the voice…
And my voice invokes life…
And my voice is born to express…

Yes, I’m a Writer….

 

— Anoop © People and Hearts

The Element of Surprise


Surprises are interesting! Sudden surprises turn an ordinary and dull moment into the most memorable and rememberable moment of one’s life.

image

Surprise ©People and Hearts

Beauty lies in the uncertainty of the next second.

Take chances and surprise the people around you!

— Anoop ©People and Hearts

Selfie of the Moon with the Coconut Trees


image

Playing like a child, the moon giggles,
Crawling like an ant on a mission, the moon reaches the gloomy coconut trees.
Pretending as asleep like a lazy dog, the trees act,
Lying on the blue skies like a cloud, the trees practice silence.

Touching with eagerness like a menacing kitten,
The moon pulled the leaves of the lazy trees,
Reacting like a thief who was caught red-handed,
The coconut trees woke up laughing with the moon.

Lifting the moon like a toddler,
The coconut trees played hide and seek with the moon,
Holding the moon on their shoulders like a hero,  
The coconut trees and the moon posed for a selfie.

— Anoop ©People and Hearts

 

Thanking you Readers


Dear Readers,

I’m very thankful to you guys. Thanks for being loyal readers of my blog, peopleandhearts.com .

After three years of blogging, I’m migrating my blog to a different hosting provider. Meanwhile, I’m redesigning my blog from the scratch.

If there are any glitches while reading the blog posts, please bear with me. I’ll get the blog ready in a week. Also, if there are any suggestions for the site, please feel free to drop in your comments below.

Happy Reading!

— Anoop © People and Hearts

 

Frozen by an Illusion


People and Hearts

Frozen by an Illusion Frozen by an Illusion

Burning the dreamy shadows of illusion
that drew the smokey eyes.
Shedding the moistened leaves of illusion
that deceived the fading greenery.
Frozen by an illusion.

Attenuating the deafening voices of illusion
that disguised the lifting melody.
Vaporizing the hypnotic rain of illusion
that cozened the melting rainbows.
Frozen by an illusion.

Anoop © People and Hearts

View original post

Stumbling Over Shadows

Featured Image -- 2145

People and Hearts

Listening to the heart wasn’t easy,
Following the thought process of mind was hell,
Believing the inner voice was suspicious,

image Photo Credits: https://flic.kr/p/9FCXUy

Heart had a queer way of expressing itself,
Eyes fancied the strange changes with difficulty,
Ears never listened to those timid expressions,

I was stumbling over my shadows…

— Anoop © People and Hearts

View original post

Touch and Raise Children Like a Butterfly


My words are now complete with this painting. Thanks to Sibella http://artsandrhymes.me/2015/09/10/new-creation/ for the painting.

— Anoop © People and Hearts

People and Hearts

TouRaise-Touch-Children-Like-Butterfly Painting Credits: http://artsandrhymes.me/2015/09/10/new-creation/
Thanks to Sibella from http://artsandrhymes.me for the painting.

Every child is like a butterfly by heart. Children are the most blissful creation of nature.

And these butterflies are super sensitive like delicate rose petals. If you hold these tiny tots firmly, they will be crushed into broken pieces of painful memories. But if you touch them like a butterfly, they will fly like vibrant butterflies to the colourful meadows of earth.

Childhood days are the nest for these butterflies to flourish. They evolve through various stages of life and finally become the flying butterflies. For their evolution, they need to be fed with pure love, care and goodness.

A mother’s love is equivalent to a mother’s milk. There’s no replacement for this ultra goodness in life. All the proper mentoring and attention given to kids play a vital role in their evolution as a sensible human being.

View original post 106 more words

4 Line Stories: They Made A Break For It


Madly in love with this poem!
Full credits to Sylvester https://syl65.wordpress.com/

Syl65's Blog

image

They gazed into each other’s eyes
It was all so clear
Their hearts longed for the open range
They were over the fence before the rancher could even blink

~ photo credit: http://www.catbreedspic.com

View original post

On Being a Failed Writer


This article touched my heart deeply of being a failed writer. Success doesn’t come that easy. We got to earn it.

– Anoop @People and Hearts

Writers Without Money

grant

At the age of 50, I am a failed writer. Except for a few articles on CounterPunch, everything I’ve published has been self-published. I’ve worked tens of thousands of hours, written hundreds of thousands of words, and have never made a dime. Had I spent the same amount of time at a minimum wage retail job, I’d be rich, or at least a shift-supervisor at Starbucks. I haven’t been able to find an audience. You probably won’t even read this.

So why don’t I quit?

I tried. From the age of 25 to the age of 50, I had one goal In life, to cure myself of the urge to write. But I failed. Let me explain.

The urge to write should never be confused with the ability to make a living by writing, or even the ability to express yourself by putting words down on paper. T. S…

View original post 2,348 more words

RIP – Scott Dinsmore – Live Your Legend


I’m in a shock since I heard about the sudden death of Scott Dinsmore.

Scott Dinsmore, is the founder of Live Your Legend and has been inspiring millions of people with his TEDx talk.

Scott_Dinsmore_Live_the_legend

Scott Dinsmore at TEDx talk. Image Credits: http://liveyourlegend.net/tedx/

Scott is the reason for whom I’m now. I took up the writing profession and started blogging after I gained confidence from his TEDx talk. He has been motivating people around the world to find out and follow their passion.

Scott was living his dream and going around the globe to inspire many. His motto was to change the world by allowing people to follow their passion. Unfortunately, he died in an accident on Mt. Kilimanjaro recently. But this will not stop the change that he has been doing. We will continue to live our legend…

Following are the reverberations felt in the online world due to Scott’s death:

http://tynan.com/scott

http://liveboldandbloom.com/09/passion-in-life/scott-dinsmore

https://paidtoexist.com/scott-dinsmore/

http://corbettbarr.com/scott/

http://suitcaseentrepreneur.com/entrepreneurs/29-ways-to-live-your-legend-now-a-tribute-to-scott-dinsmore/

— Anoop © People and Hearts

WANTED: 100 Kind-Hearted Volunteers


WANTED: 100 Kind-Hearted Volunteers…
Writing and completing a book is not that easy. I know it. Please help to spread the word about the new book of ellisnelson (http://ellisnelson.com/).

– Anoop @People and Hearts

ellisnelson

elephants never forgotten 2THE BOOK IS NOW AVAILABLE!

Please help me announce it to the world! Don’t just ‘like’ this posting. Sign up and help me out.

I’m looking for 100 people to help me get the word out about my new book, ELEPHANTS NEVER FORGOTTEN. On October 1 (Thursday) at 6 pm, I have set up a Thunderclap to resonate across the universe. Those who sign up will use their Facebook, Twitter, or Tumblr accounts to send a one- time message announcing the release of the book. It’s easy! Sign up on my account page, and Thunderclap does the rest. Can more than 100 people sign up? You bet, but I need at least 100 people or the message doesn’t get sent. Oh- and by the way, the clock’s ticking. There are only 22 days left. Help!

https://www.thunderclap.it/projects/30885-a-book-is-born

BUY FROM AMAZON

BUY FROM MUSEITUP

View original post

Death on the Nile – Agatha Christie – Falls Short


Death_on_the_nile_Agatha_Christie

Death on the Nile. Image Credits: http://www.amazon.com

After reading the best books by Agatha Christie – And Then There Were None, The Murder of Roger Ackroyd and The A.B.C. Murders, I expected a spine-chilling plot, twists and unexpected climax in ‘Death on the Nile’. But I was disappointed.

This is not a spoiler alert.

Death on the Nile lacks the aura of Christie’s novels. The plot is predictable and the characters are uninteresting. Two or three secondary  female characters appear more or less similar to each other. Hercule Poirot is confused during the quest of the murderer.

Not the best book of Christie, yet a readable one.

— Anoop © People and Hearts

Silk Quilling Colours


Dear Readers,

I’m happy to introduce you all an upcoming talent with her new website http://silkquillingcolours.com/ . She specializes in quilling designs and creating silk thread bangles.

Please check her creations and collections.

Silk Quilling Colours

image

Silk Quilling Colours

Anoop ©People and Hearts

Write and Win – Writing Contest on Positive Words


Dear Readers,

There is a Writing Contest  organized by http://positivewordsresearch.com  about Positive Words. We welcome you to join this contest and write any number of articles about how positive words improve well-being.

The winner gets $100 as the prize money for the contest. This is not about money alone. Write about your story or any incident that shows how positive words improve well-being. You can promote your article and get popular. You can make people happy through your wonderful articles.

So come and join the world of positive words…

For more information about the contest, please check the source http://positivewordsresearch.com/writing-contest-win-100-with-an-article-about-positive-words/

The contest runs for 3 months, beginning from  1 September 2015 to 30 November 2015. Registration is open now. Use the Contact Form to send Elena D. Calin the message regarding your wish to participate in the contest. The winner will be declared on 5 December 2015.

Special Thanks to Elena D. Calin, who is the organizer of the contest. Elena is the founder of the blog Positive Words Research. Elena has written several ebooks. To buy the ebooks, please check this source.

Anoop ©People and Hearts

 

 

Smoky Greenery – A Result of Pollution


Smoky Greenery – A Result of Pollution

People and Hearts

Smoky-greenery-pollution-nature Smoky Greenery – A Result of Pollution. Photo Credits: ©People and Hearts

Nature has lost its real color,
As the greenery imitates a shadow of pollution,
Pouring the acid of destruction onto the greenery,
Mother nature is seen smoking a pipe of death.

Mankind continues its guiltless atrocity,
As the mother nature sheds its tears in vain,
Cremating the nature in its on birthplace,
The greenery lives on as a smoky greenery…

— Anoop ©People and Hearts

View original post

She is a Human Being – Respect Women


She can be your mom, sister, grandmother, wife, love, daughter or friend,
She can be anyone,
She is a human being just like you.
Respect her!
Protect her!
Respect and protect women

— Anoop © People and Hearts

Special mention for the painting – Thank you Avish (http://avishjoseph.com/)

 

Smoky Greenery – A Result of Pollution


Smoky-greenery-pollution-nature

Smoky Greenery – A Result of Pollution. Photo Credits: ©People and Hearts

Nature has lost its real color,
As the greenery imitates a shadow of pollution,
Pouring the acid of destruction onto the greenery,
Mother nature is seen smoking a pipe of death.

Mankind continues its guiltless atrocity,
As the mother nature sheds its tears in vain,
Cremating the nature in its on birthplace,
The greenery lives on as a smoky greenery…

— Anoop ©People and Hearts

Words are my Footprints to the World


Words_Footprints_People_and_hearts_Anoop

Words are my footprints to the world
– Anoop © People and Hearts

Just like you, I’m here for a purpose. I’m just an ordinary human being. But…

But I’m one among you who can make a big difference.
I can bring about a change that you have never thought about.
I can open up new avenues that you were aspiring for.
I can make you believe in yourself beyond anything on this universe.
I can make you cry and smile in a few seconds.
I can invoke emotions that you were hiding inside your heart.
I can change the world.
I can make you a human being with emotions.
I can inspire you.

But how is that all possible?

Well, you have the answer now. You have read something now. Yes, these are my words. My words are the footprints that I’m creating as a writer to make all this possible.

I believe in my words that I create as they contain emotions in them. My words are the diverse emotions of millions of human beings. I’m writing these words for you, for me and for us. It’s for a collective growth and evolution.

To make a better world. To inspire the world. To make the world smile. To bring in a better change. Yes, I’m a writer and I love being a writer. I love writing for people. I love it when people in different corners of the world can feel the significance of words. That is the biggest satisfaction I get as a writer.

I’m pouring out my words through my fingers, as my words are my footprints for the world.

— Anoop © People and Hearts

Lyrical Magical Wall


lyrical_magic_wall_memories_people_hearts

Lyrical Magical Wall –  Painting Credits: https://www.facebook.com/tintsandtinges

This magical wall attracts me like never before,
Undressing the dreamy child in me,
The magical wall smiles at me,
Invoking millions of colourful memories in me.

This magical wall excites me like never before,
Whistling at me like my menacing childhood friend,
The magical wall hugs me to my delight,
Pulling me to its scintillating beauty.

This magical wall makes me crave for my childhood,
Narrating its own story in lyrical style,
The magical wall touches my heart poetically,
Syncing like a rainbow of silent paintings and talkative poems.

This magical wall amazes me about its soulful tree,
Treasuring countless memories of photographs,
The magical wall holds the fallen leaves close to its heart,
Making the birds and the child in me to fly…

 • Anoop © People and Hearts

Bellicose


Every writer and artist must read this!❤❤❤

The Renegade Press

“It ain’t about how hard you hit; it’s about how hard you can get hit and keep moving forward. It’s about how much you can take and keep moving forward. That’s how winning is done.’

-Rocky Balboa.

It seems as though every single writer at some point in their life attempts to describe their process through the analogy of boxing. I’m a fighter they say. I’ve been knocked to the ground and picked myself back up again just to get where I am! Oftentimes their stories are inspiring and can in some way be loosely tied into the boxing metaphor, but after a while they can all start to gel together and fall into a state of forget-ability. It’s a great analogy; don’t get me wrong. But ultimately it’s a terrible cliché that we creative folk have forever tarnished. Even as I wrote out the epigraph at the top of…

View original post 719 more words

Creativity is Sheer Madness


madness_creativity_magic_people_hearts

Creativity is Sheer Madness – Anoop © People and Hearts

Have you ever entered into the world of ‘Creative‘ people? Have you ever thought how these creative people think? Well, I’ll take you for a walk into the world of creative people…

STATUTORY WARNING: This is not for those lazy bums who don’t enjoy and appreciate fun, madness and creativity. This is also not for those serious faces who don’t enjoy nature. This is also not for those people who follow the herd blindly.

If you have the patience and sensibility to think like a human being, then read on….

‘Creativity’ is a special talent or skill through which something new, unique and refreshing is created. It’s not blind copying but an art of creating something that is worth enough to talk about!

An enchanting music or song, a haunting poem or painting, a unique photo, a reverberating speech or idea, or anything unique is a wonderful creation by the rare breed called creative minds. These creative minds need a fuel, mood, or an environment to trigger creativity. The catalyst for these creative minds is sheer ‘Madness‘.

Creative people love madness. They love to explore the unknown horizons that others fear to attempt. They break the conventional rules and they are unorthodox. A fluid called ‘Madness‘ runs through their veins to make them different from others.

Creative people view a crazy world through ‘Madness‘. They are able to think out-of-the-box and create magic through their works.

Here are a few quotes about madness and creativity:

“No great mind has ever existed without a touch of madness.” ― Aristotle

“Madness in great ones must not unwatched go.” ― William Shakespeare, Hamlet

“The creative person is both more primitive and more cultivated, more destructive, a lot madder and a lot saner, than the average person.” — Frank Barron

“It is only through mystery and madness that the soul is revealed” ― Thomas Moore

“Madness is the acme of intelligence.” – Naguib Mahfouz

“Madness need not be all breakdown. It may also be break-through.”  — R. D. Laing

“If at first the idea is not totally absurd then there is no hope for it.” — Albert Einstein

“The extreme limit of wisdom–that is what the public calls madness.” — Jean Cocteau

 “A person needs a little madness, or else they never dare cut the rope and be free.” — Nikos Kazantzakis

“Madness, as you know, is like gravity. All it takes is a little push.” — The Joker — The Dark Knight

This is the sheer brilliance of madness – it makes an ordinary person ‘Creative‘.

“A pinch of madness, when combined with creativity could produce sheer magic.”— Anoop ©People and Hearts

Summing it up, creativity needs a bit of madness. So be imaginative and creative. Enjoy madness!

 – Anoop ©People and Hearts

The Time Drift


Gathering the chunks of time together from the ground,
Placing the broken chunks on our hands,
Sighed we! Just then,
Blew the villainous wind over the pieces of time,
The fallen victims were the time, you and me,
As the time drifted away from us..

Lying down scattered in distant corners were the time, you and me,
Searching for the broken chunks of time were you and me,
Cried we! Just then,
Struck the cold-blooded lightning on the battered pieces of time,
Broken were the time, you and me,
As the time drifted away from us…

 • Anoop © People and Hearts

Touch and Raise Children Like a Butterfly


TouRaise-Touch-Children-Like-Butterfly

Painting Credits: http://artsandrhymes.me/2015/09/10/new-creation/
Thanks to Sibella from http://artsandrhymes.me for the painting.

Every child is like a butterfly by heart. Children are the most blissful creation of nature.

And these butterflies are super sensitive like delicate rose petals. If you hold these tiny tots firmly, they will be crushed into broken pieces of painful memories. But if you touch them like a butterfly, they will fly like vibrant butterflies to the colourful meadows of earth.

Childhood days are the nest for these butterflies to flourish. They evolve through various stages of life and finally become the flying butterflies. For their evolution, they need to be fed with pure love, care and goodness.

A mother’s love is equivalent to a mother’s milk. There’s no replacement for this ultra goodness in life. All the proper mentoring and attention given to kids play a vital role in their evolution as a sensible human being.

The actions noticed by kids in their early days are deeply imprinted in their subconscious brain. A fear or agony encountered by children during these days will haunt them throughout their lives. So as parents, we are cautioned!

We must raise and touch our children like a butterfly.

— Anoop ©People and Hearts


PS: I’m in search of a magical picture for this article. This article is complete, only when I get that magical image.

When I find it, I will update the article again with the picture. Till then, my search continues…


PS: Thanks to Sibella for her lovely painting. Source –  http://artsandrhymes.me/2015/09/10/new-creation/

A Tribute to Nepal – Hearts Broken by Earthquake


Straight down from my heart,
To the shaken world and to the aching hearts,
To the haunting cries heard from far away,
To the sorrowful faces that I haven’t seen,
To the broken places where my physical body couldn’t reach,
To the needy hands that I couldn’t touch,
To the shaken world and to the aching hearts,

My heart bleeds pain…

 • Anoop © People and Hearts

Colours of the Darkness


image

Colours of the Darkness ©People and Hearts

Darkness is a muted emotion,
Felt by a few, living with it in peace.

Darkness is a colourful painting,
Visualized by a few, craving for vision.

Darkness is a tempting beauty,
For a few, admiring the smiling moon.

Darkness is a black wall,
Leaning behind it by a few, hiding pains.

Darkness is a haunting silent message,
Heard by a few, seeking answers in vain.

Darkness is a ray of hope,
Portrayed by a few, touching hearts of people silently.

Darkness is a supporting companion,
For a few, living in loneliness.

Darkness is an unending misery,
For a few, living with guilt and agony inside the prison.

Darkness is a preying time,
For a few, hunting down their prey mercilessly.

Darkness is a mating time,
For a few, dying to see each other after the tiring mechanical life.

Darkness is a symbol of heroism,
For a few, playing a silent protector – the dark knight.

– Anoop © People and Hearts